UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ochroną obejmuje ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia najczęściej oferują ochronę w zakresie następujących ryzyk:

ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach. Listę ubezpieczonych ryzyk można rozszerzyć o zdarzenia takie jak na przykład: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, zamach przestępczy, terroryzm, katastrofa budowlana.

Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych,obejmujące rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych elementów.

 

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks)- w przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, gdzie ochroną objęte są ściśle wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe, ubezpieczenie na bazie „All Risks” obejmuje ochroną mienie od wszystkich ryzyk za wyjątkiem tych zdarzeń, które są wyraźnie wyłączone w OWU. Ubezpieczenie to stanowi alternatywę w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ale ze zdecydowanie szerszym zakresem.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone. Zaletą tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną m.in. szkód wynikłych z błędnej obsługi, braku umiejętności operatora, wad materiału, czy działania prądu elektrycznego (przepięcia, zwarcia itp.). Ubezpieczenie można rozszerzyć na programy komputerowe, dane oraz zewnętrzne nośniki danych (dyski itp. ). Ubezpieczyciel zwraca koszty wymiany nośników danych oraz koszty ponownego wprowadzenia danych. W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego istnieje możliwość objęcia ochroną sprzętu przenośnego (laptopów, kamer, sprzętu pomiarowego itd. ) poza siedzibą firmy, na przykład od upadku, rabunku czy kradzieży z bagażnika.